Soil 2016
Adding 120 tonnes of clay soil to the cotton soil to improve the soil.